دستورالعمل انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی صمت

واحدهای تولیدی و بازرگانی مجاز به درج ثبت سفارشات مربوط به سال 1403 از تاریخ 1402/20/12 می‌باشند. سهمیه ا...

ادامه مطلب