مهمترین سند در تجارت بین الملل

بارنامه Bil of Lading و به اختصار BL:

مهمترین سند در تجارت بین الملل است زیرا:

  1. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ اﺳﺖ (Evidence of contract of carriage)
  2. رﺳﯿﺪ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ(The receipt of goods)
  3. ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ است(Document of title to the goods)

ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻣﻀﺎ ﻣﯽ  ﺷﻮد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع، ﮐﻤﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺣﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه  اﻧﺪ. ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﮐﺎﻻ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻧﻮع ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺷﺪ:

  • ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﯾﯽ: ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ Ocean/Marine Bill Of Lading

ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﺑﻪ  ﺻﻮرت On Board ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه داده ﺷﻮد.

 

  • راه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﯾﯽ: ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎAirway Bill

ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮏ رﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ-آﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ  ای و رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ) Delivery Order( را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ  ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻻ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  • راه ﻧﺎﻣﻪ راه آﻫﻦ: ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﺎرRailway Bill
  • راه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن: ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪCMR/TRUCK Way Bill
  • ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی: ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن، ﻗﻄﺎر، ﮐﺸﺘﯽ Through Bill Of Lading
  • ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﻓﯿﺎﺗﺎ Combined Transport Bill Of Lading

 

بارنامه قراردادی بین فرستنده کالا و شرکت حمل است جهت جابجایی کالا با انتقال مالکیت در قبال پرداخت کرایه

 

در مطالب بعدی به ادامه و شرح ویژگی های بارنامه خواهیم پرداخت …

123

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

نوزده − پانزده =

فهرست