اسناد بازرگانی

مهمترین سند در تجارت بین الملل

بارنامه Bil of Lading و به اختصار BL:

مهمترین سند در تجارت بین الملل است زیرا:

  1. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ اﺳﺖ (Evidence of contract of carriage)
  2. رﺳﯿﺪ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ(The receipt of goods)
  3. ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ است(Document of title to the goods)

ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ کاربردهای دیگری هم دارد مثلا نشان دهنده توافق نسبت به پرداخت کرایه حمل است و علاوه بر موارد فوق میتوان با ارائه نسخ اصلی از آن به عنوان وثیقه استفاده نمود زیرا ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع، ﮐﻤﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺣﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه  اﻧﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﮐﺎﻻ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. همچنین حمل کننده به موجب بارنامه متعهد میشود بار را توسط شناور به مقصد حمل و به گیرنده تحویل دهد.

بارنامه قراردادی بین فرستنده کالا و شرکت حمل است جهت جابجایی کالا با انتقال مالکیت در قبال پرداخت کرایه

 

 

در مطالب بعدی به ادامه و شرح ویژگی های بارنامه خواهیم پرداخت …

 

 

 

123

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − شش =