دانش و مسائل مدیریتی

تفاوت کالا و خدمت

 

goods-services

 • ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ Capacity management ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدی .Inventory Mgt ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس Intangible  و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺮی Contaminated اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ، ﻓﻦ آوری ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.
 • خدمت، نیازمندِ همکاری در خلق و تولید (Co-creation / Co-production) است.
 • محصول در میانه مسیر تغییر ماهیت می دهد.

فرآیند واردات خدمات و اخذ مجوز آن بسیار متغییر است زیرا رهگیری آن سخت است و بسیاری از تجار ترجیح میدهند با ارز آزاد بدون انتقال ارز واردات انجام دهند اما طی سالهای گذشته بصورت زیر بوده است:

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ واردات ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ، ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ، واردات ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. یعنی نیازمند تایید وزارت صنایع طی دومرحله قبل و بعد از واردات می باشد.  به این معنی که قبل از واردات به وزارت صنایع یا وزارتخانه مطبوع تعهد محضری میدهیم بعد از انجام خدمات مانند خدمات مهندسی توسط کارشناس خارجی می بایستی آن وزارتخانه (صمت) تایید نمایید تا رفع تعهد انجام گردد.

 • نواقص تقسیم بندی بالا:
 1. بسیاری از ما تقسیم بندی های ذهنی خودمان را داریم.
 2. در ارزشگذاری محصول و کسب و کارها در ذهن ما موثر است.
 3. مانع توسعه محصول می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − ده =